Babala sa Panganib: Ang iyong kapital ay nasa panganib. Pinangangasiwaan ng FSC ang Exinity Limited.
Babala sa Panganib: Ang iyong kapital ay nasa panganib. Pinangangasiwaan ng FSC ang Exinity Limited.

FAQ

Ano ang maitutulong namin sa iyo ngayon?

Pagbeberipika ng iyong Profile

Upang beripikahin ang iyong profile sa Alpari International – na nagbibigay sa iyo ng akses sa lahat ng produkto at serbisyo - kailangan mong mag-upload ng malilinaw na kopyang may kulay (mobile na litrato o scan) ng mga sumusunod na dokumento:

 • Katibayan ng pagkakakilanlan – pasaporte, pambansang card ng pagkakakilanlan o lisensya sa pagmamaneho

Mangyaring tandaan: kung ipinapahayag din ng iyong dokumento ng pagkakakilanlan ang iyong tamang address ng tirahan, sa gayon maaaring hindi na kailangan ang isang karagdagang katibayan ng address.

 • Katibayan ng tirahan na hindi mas luma sa 6 na buwan– pahayag ng bangko/card o utility bill. Mga halimbawa ng mga dokumentong puwedeng ibigay ay:
  • Bill ng tubig/gas/kuryente/internet/telepono.
  • Sertipiko ng paninirahan.

Upang maiwasan ang anumang error, tiyaking tingnan ang sumusunod bago mag-upload:

 • Hindi lumalampas sa 25MB ang iyong dokumento.
 • Nagu-upload ka sa isa sa mga sumusunod na format: gif, jpg, tiff, png, doc, docx at pdf.

Kung patuloy pa rin ang mensahe ng error, puwede mong ipadala ang iyong mga dokumento sa [email protected]

Kapag na-upload mo na ang lahat ng dokumento mo, puwedeng magtagal nang alinman sa pagitan ng 10 minuto (sa loob ng mga oras ng trabaho) at 24 oras (sa loob ng mga oras ng trabaho) upang beripikahin ang iyong profile.

Mayroon ka ng mga sumusunod na pagpipilian:

 • Kung ang dokumento sa pagkakakilanlan na na-upload mo na ay nagsasaad ng iyong kasalukuyang tirahan, wala nang iba pang dokumento ang kailangan.
 • Maaari kang magbigay ng bank/card statement, sertipiko ng paninirahan, bill ng mobile phone, o kontrata sa pangungupahan.
 • Maaari kang magbigay ng karagdagang dokumento ng pagkakakilanlan na nagsasaad ng iyong kasalukuyang tirahan.
 • Maaari ka ring magbigay sa amin ng dokumento bilang Katibayan ng Paninirahan na inisyu sa pangalan ng iyong landlord, magulang o asawa. Pakitukoy kung kanino nakapangalan ang dokumento na Katibayan ng Paninirahan kapag nag-a-upload ng dokumento sa MyAlpari.

Kung mayroon kang anumang mga katanungan, mangyaring makipag-ugnayan sa amin sa [email protected]

Mangyaring ibigay ang isa sa sumusunod na kombinasyong ng mga dokumento:

 • Pambansang Card ng Pagkakakilanlan (sa magkabilang panig) na may address ng tirahan mo
 • Lisensya sa Pagmamaneho na nagpapahayag ng iyong address ng tirahan
 • Card ng Botante na nagpapahayag ng iyong address ng tirahan
 • Pasaporte at isang pahayag ng bangko sa nakalipas na 6 na buwan
 • Pambansang Slip ng Pagkakakilanlan at Beripikasyon ng Edad (tulad ng Sertipiko ng Kapanganakan o Deklarasyon ng Edad)
 • Kung nakalagay ang iyong address ng tirahan sa Pambansang Slip ng Pagkakakilanlan, hindi mo na kailangang magpakita ng anumang iba pang uri ng dokumento. Kung hindi nakalagay dito ang iyong address, mangyaring bigyan din kami ng isang pahayag ng bangkong ipinagkaloob sa loob ng huling 12 buwan.

Mangyaring ibigay ang isa sa mga sumusunod na kombinasyong ng mga dokumento:

 • PAN Card at dokumento sa katibayan ng address ipinagkaloob sa loob ng huling 6 buwan (pahayag ng bangko/card o utility bill)
 • Lisensya sa Pagmamaneho na nagpapahayag ng iyong address ng tirahan
 • Pasaporte (pahina ng litrato at pahina ng address)
 • Aadhaar Card (sa magkabilang panig) na nagpapahayag ng iyong address ng tirahan
 • Card ng Botante (sa magkabilang panig) na nagpapahayag ng address ng tirahan mo

Mangyaring ibigay ang isa sa mga sumusunod na kombinasyong ng mga dokumento:

 • Pambansang Card ng Pagkakakilanlan na nagpapahayag ng address ng tirahan mo
 • Lisensya sa Pagmamaneho na nagpapahayag ng iyong address ng tirahan
 • Pasaporte at pahayag ng bangko/card o utility bill na ipinagkaloob sa loob ng huling 6 na buwan

Mangyaring ibigay ang isa sa mga sumusunod na kombinasyong ng mga dokumento:

 • Pambansang Card ng Pagkakakilanlan (sa magkabilang panig) na nagpapahayag ng address ng tirahan mo
 • Lisensya sa Pagmamaneho na nagpapahayag ng iyong address ng tirahan
 • Pasaporte at pahayag ng bangko/card o utility bill na ipinagkaloob sa loob ng huling 6 na buwan

Mangyaring ibigay ang isa sa mga sumusunod na kombinasyong ng mga dokumento:

 • Pambansang Card ng Pagkakakilanlan (sa magkabilang panig) na nagpapahayag ng address ng tirahan mo
 • Lisensya sa Pagmamaneho na nagpapahayag ng iyong address ng tirahan
 • Pasaporte at pahayag ng bangko/card o utility bill na ipinagkaloob sa loob ng huling 6 na buwan

Mangyaring ibigay ang isa sa mga sumusunod na kombinasyong ng mga dokumento:

 • Lisensya sa Pagmamaneho (sa magkabilang panig) na nagpapahayag ng iyong address ng tirahan
 • Pambansang Card ng Pagkakakilanlan (sa magkabilang panig) na nagpapahayag ng address ng tirahan mo
 • Pasaporte (pahina ng litrato at address)

Mangyaring ibigay ang isa sa mga sumusunod na kombinasyong ng mga dokumento:

 • Lisensya sa Pagmamaneho (sa magkabilang panig) na nagpapahayag ng iyong address ng tirahan
 • Pambansang Card ng Pagkakakilanlan (sa magkabilang panig) na nagpapahayag ng address ng tirahan mo
 • Pasaporte at pahayag ng bangko/card o utility bill na ipinagkaloob sa loob ng huling 6 na buwan
Bumalik sa FAQ